» » » Публичный договор

Публичный договор

                                 Товариство з обмеженою відповідальністю          

               

                                                  «БРУСВЯНА»

 

 

Адреса реєстрації: вул. Шевченка, 42,  с. Костівці, Брусилівський р-н, Житомирська обл.,  12613, Україна

 


 
ЄДРПОУ:35684698; IBAN: UA423808050000000026009185957 МФО: 380805;                         

Тел.: +38 041-62-3-18-58, +38 067 4102477,

 

                    E-mail: brusvyana@ukr.net

                    WEB: www.brusvyana.com.ua

 

 

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

 

 

на право розмноження сортів

 

Документ, положення якого викладені нижче по тексту, є публічною офертою та публічним договором. Згідно із положеннями ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України умови публічної оферти та публічного договору є однаковими для всіх користувачів (Ліцензіатів).

 

Дана публічна оферта адресована всім фізичним та юридичним особам, що бажають нею скористатися. Товариство з обмеженою відповідальністю «БРУСВЯНА», в особі директора Дмитрієвої Ліліани Вячеславівни,

 

яка діє на підставі Статуту (надалі - «Ліцензіар») з однієї сторони, керуючись чинним законодавством України пропонує (публічна оферта) фізичній особі та/або юридичній особі (надалі – «Ліцензіат»), в подальшому разом – Сторони, а кожен окремо – Сторона, укласти публічний договір на право розмноження та продажу сорту рослин на наступних умовах:

 

  1. 1.       ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

 

1.1.        Публічна оферта –пропозиція Ліцензіара,адресована будь-якій фізичній та/або юридичній особі,у відповідності зістаттею 633 Цивільного кодексу України, укласти з ним публічний договір про надання невиключної ліцензії (права на розмноження та поширення садивного матеріалу) сорту рослин, відповідно до Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» та на умовах, що викладені у даному Договорі.

1.2.        Акцепт –повна й безумовна згода Ліцензіата на укладення даного Договору на умовах,визначених данимДоговором.

 

1.3.        Сорт –сорт рослини,відомої під назвами українською мовою«чорниця», «чорниця садова», «чорниця щиткова»та«лохина високоросла», а також під латинською мовою «Vaccinium corymbosum L.»:

 

зареєстрована назва Сорту:

ФІОЛЕНТ

заявка на реєстрацію Сорту в Україні

13519001

номер Патенту на Сорт

150229

дата пріоритету

12.07.2013

 

1.4.        Ліцензіар –товариство з обмеженою відповідальністю«БРУСВЯНА»,яке є співвласником майнових прав інтелектуальноївласності на Сорт та співвласником майнових прав інтелектуальної власності на поширення Сорту.

 

1.5.        Ліцензіат –фізична та/або юридична особа,яка виявила бажання розмножувати та поширювати Сорт,увідповідності до умов даного Договору.

 

1.6.        Розмноження Сорту –вирощування садивного матеріалу Сорту,включаючи його розмноження(відтворення та/абомультиплікацію) Сорту та/або доведення до кондиції (дорощування) садивного матеріалу Сорту, в результаті якого змінюються його товарні якості.

 

1.7.        Поширення Сорту –будь-яке поширення садивного матеріалу сорту включаючи,проте не обмежуючись йогопропозицією до продажу, продажем, безоплатною передачею, ввезенням на митну територію України, вивезення з митної території України та використанням для створення власного насадження з метою отримання плодово-ягідної продукції.

1.8.        Саджанець –рослина або частина рослини.

 

1.9.        Ліцензійна Одиниця –саджанець,який Ліцензіат продав,безоплатно передав чи використав для створеннявласного насадження.

 

1.10.      Звітний Період –відрізок часу,який розпочинається з01липня попереднього року та закінчується30червняпоточного року.

 

1.11.      Декларація –письмовий звіт,який подається Ліцензіатом щорічно,не пізніше10липня поточного року,та міститьповну та достовірну інформацію щодо кількості Ліцензійних Одиниць, які були продані, передані безоплатно та використанні Ліцензіаром для створення власних плодово-ягідних насаджень протягом Звітного Періоду.

 

1.12.      Роялті –ліцензійний платіж,розмір якого встановлюється Ліцензіаром.

 

 

1.13.      Персональні дані –відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу,яка ідентифікована або може бутиконкретно ідентифікована.

 

1.14.      Суб'єкт персональних даних –фізична особа,стосовно якої відповідно до чинного законодавства здійснюєтьсяобробка її персональних даних.

 

1.15.      Згода суб'єкта персональних даних –будь-яке добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволуна обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки. Використання Сорту для будь-яких цілей передбачає надання згоди суб’єктом персональних даних на їх обробку.

 

  1. 2.       ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

2.1.        На підставі та умовах визначених даним Договором Ліцензіар надає Ліцензіату право на Розмноження Сорту та/або Поширення Сорту.

 

2.2.        Термін дії умов даного Договору не обмежений. Будь-яка із Сторін може його розірвати в порядку, передбаченому цим Договором.

 

2.3.        Всі умови даного Договору є обов'язковими як для Ліцензіара, так і для Ліцензіата. Перед початком Розмноження Сорту та/або Поширення Сорту Ліцензіат зобов'язаний ознайомитися з умовами даного Договору. Якщо Ліцензіат не згодний з умовами даного Договору, він не має права на Розмноження Сорту та/або Поширення Сорту.

 

2.4.        Ліцензіар має право вносити зміни та доповнення до даного Договору.

 

2.5.        У разі незгоди Ліцензіата зі змінами, внесеними Ліцензіаром у даний Договір, Ліцензіат повинен припинити Розмноження Сорту та Поширення Сорту.

 

2.6.        Ліцензіат — суб'єкт персональних даних, який бажає скористатися правом на Розмноження Сорту та/або Поширення Сорту, надає згоду на обробку його персональних даних в базі персональних даних Ліцензіара.

 

  1. 3.       ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1.        Права Ліцензіата:

3.1.1. Розмножувати Сорт у будь-якій кількості.

 

3.1.2. Поширювати Сорт на будь-якій території.

 

3.1.3. В будь-який момент часу розірвати даний Договір,сплативши Ліцензіару Роялті,яке виникло за період діїданого Договору.

3.2.        Обов’язки Ліцензіата

 

3.2.1. Розмножувати Сорт та Поширювати Сорт дотримуючись вимог чинного Законодавства та умов даного

Договору.

 

3.2.2. Гарантувати забезпечення належних агротехнічних умов для вирощування якісного садивного матеріалу,йогосертифікації та маркування.

 

3.2.3. В обумовлені Договором терміни,подавати Ліцензіару Декларацію.

 

3.2.4. Сплачувати Ліцензіару Роялті за кожну Ліцензійну Одиницю,задекларовану у Звітному Періоді.

 

3.2.5. Не рідше,ніж1 (один)раз на місяць відвідувати сайтwww.ft.uaдля ознайомлення з публікаціями Ліценіаращодо можливих змін умов даного Договору.

 

3.3.        Права Ліцензіара:

 

3.3.1. Без попередження здійснювати перевірку стану виробництва Ліцензіата,а також отримувати доступ додокументації, яка стосується Розмноження сорту та Поширення сорту (включаючи, проте не обмежуючись наступними: книга розсадника, сортові та товарні сертифікати, первинні бухгалтерські документи, тощо). Ліцензіат має забезпечити безперешкодний доступ представника Ліцензіара для проведення такої перевірки.

3.3.2. При порушенні Ліцензіатом умов даного Договору,Ліцензіар має право без попередження анулювати його водносторонньому порядку та повідомити про це уповноважені органи.

 

3.3.3. На свій розсуд,без попередження Ліцензіата,передавати будь-які чи всі права та/або обов’язки за цієюугодою будь-якій третій стороні.

 

3.3.4. Без попереднього повідомлення Ліцензіар може припинити підтримання Сорту у«Державному реєстрі сортіврослин, придатних для поширення в Україні».

3.4.        Обов’язки Ліцензіара:

 

3.4.1. Розміщувати інформацію про зміни умов даного Договору на сторінціwww.ft.ua/puboffer-13501001

 

3.4.2. За запитом Ліцензіар надає Ліцензіату маточний матеріал Сорту в категорії ВИХІДНИЙ або БАЗОВИЙ.Наданняматочного матеріалу може здійснюватися на платній чи безоплатній основі за рішенням Ліцензіара. Надання маточного матеріалу гарантується лише за умови його наявності та попереднього резервування. Ліцензіат має право отримати маточний матеріал Сорту від будь-яких третіх осіб та самостійно провести його сертифікацію.

 

3.4.3. При укладанні додаткової угоди,Ліцензіар може на платній чи безоплатній основі надавати Ліцензіатуінформацію щодо агротехнології вирощування садивного матеріалу Сорту, приймати участь у апробації садивного матеріалу та арбітражах із замовниками.

 

3.4.4. При отриманні Декларації,надати Ліцензіату рахунок на сплату Роялті.

 

 

 

 


  1. 4.       ПОРЯДОК ПОДАННЯ ДЕКЛАРАЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАТЕЖІВ

 

4.1.        Ліцензіар надсилає Ліцензіату Декларацію не пізніше 10 липня року, який слідує за Звітним Періодом, електронною поштою на адресу  brusvyana@ukr.net  та / або рекомендованим листом на адресу:  Україна, 12613 Житомирська обл., Брусилівський р-н, с. Костівці, вул. Шевченка, 42.

 

4.2.        Протягом десяти днів після отримання Декларації, Ліцензіар надсилає Ліцензіату рахунок на сплату Роялті. Такий рахунок є Актом виконаних робіт / наданих послуг.

 

4.3.        Ліцензіат сплачує Ліцензіару Роялті у розмірі, який залежить від кількості рослин, які вказуються Ліцензіатом у Декларації за минулий Звітний Період:

 

4.3.1.    У випадку, якщо Ліцензіат декларує до 10.000 (десяти тисяч) Ліцензійних Одиниць – 1,00 грн. за Ліцензійну Одиницю;

 

4.3.2.    У випадку, якщо Ліцензіат декларує від 10.001 до 20.000 (двадцяти тисяч) Ліцензійних Одиниць – 0,60 грн. за Ліцензійну Одиницю;

 

4.3.3.    У випадку, якщо Ліцензіат декларує від 20.001 до 50.000 (п’ятдесяти тисяч) Ліцензійних Одиниць – 0,50 грн. за Ліцензійну Одиницю;

 

4.3.4.    У випадку, якщо Ліцензіат декларує від 50.001 до 100.000 (ста тисяч) Ліцензійних Одиниць – 0,40 грн. за Ліцензійну Одиницю;

 

4.3.5.    У випадку, якщо Ліцензіат декларує більше 100.000 (ста тисяч) Ліцензійних Одиниць – 0,30 грн. за Ліцензійну Одиницю;

 

4.4.        Ліцензіат зобов’язується сплатити Ліцензіару Роялті, у визначеному даним Договором розмірі, не пізніше 31 липня року, який слідує за Звітним Періодом.

 

4.5.     У випадку,якщо Ліцензіат не подав Декларацію в обумовлені цим Договором терміни,а Ліцензіар виявив,що  заЗвітний Період мало місце Розмноження Сорту та/або Поширення Сорту Ліцензіатом, Ліцензіар має право вимагати

 

у  Ліцензіата сплати штрафу у потрійному розмірі від суми Роялті, яка мала б бути сплачена при подачі Декларації в обумовлені даним Договором терміни.

4.6.        Оплата рахунку Ліцензіатом являється його підтвердженням прийняття виконаних робіт / наданих послуг. Дата надходження коштів на розрахунковий рахунок Ліцензіара є датою фактичного прийому-передачі виконаних робіт / наданих послуг.

 

  1. 5.       ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

 

5.1.        Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань у випадку, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталося унаслідок дії обставин непереборної сили. Під обставинами непереборної сили розуміються пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, дії третіх осіб, збої в електропостачанні й у роботі комунікацій, які використовуються для надання послуг, прийняття актів державних органів та інші незалежні від Сторін обставини, що унеможливлюють своєчасне, повне та належне виконання Стороною своїх зобов’язань за даним Договором

 

5.2.        У випадку виникнення обставин непереборної сили Сторона, яка знаходиться під її дією, повідомляє про це іншу Сторону протягом 5 днів з моменту виникнення такої обставини або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про виникнення обставини. Після припинення дії обставини непереборної сили Сторона, яка знаходилась під її дією, повідомляє про таке припинення іншу сторону протягом 5 днів з моменту закінчення дії обставини непереборної сили або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про припинення дії обставини непереборної сили.

 

  1. 6.       ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

 

6.1.        Усі спори, що виникають за даним Договором або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

 

6.2.        Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

 

  1. 7.       ІНШІ УМОВИ

7.1.        Ліцензіар та Ліцензіат мають рівні права (по 50,0 %) на виявлені Ліцензіатом клони Сорту.

 

7.2.        У випадку дострокового розірвання даного Договору чи після припинення строку його дії, положення Договору діють до остаточного врегулювання платежів та інших зобов’язань, що виникли в період його дії.

 

7.3.        Ліцензіар не несе відповідальності за дії чи бездіяльність Ліцензіата стосовно третіх осіб.

7.4.        Ліцензіар не гарантує Ліцензіату що права, які передаються за цим Договором, не порушуватимуть прав будь-якої третьої сторони включаючи права інтелектуальної власності третьої сторони.

7.5.        Ліцензіар не дає гарантії Ліцензіату, як вираженої так і припущеної, щодо придатності Сорту певній меті.

7.6.        Ліцензіар не відповідає за втрати чи збитки Ліцензіата, що виникли в результаті дефекту Сорту. Будь-які такі припущені гарантії цим максимально виключаються в рамках дозволеного чинним законодавством.

 

 

 

 

 

 


Додаток 1

 

до публічного договору № 13501001

 

на право розмноження сортів

 

(приклад Декларації)

 

 

 

Декларація

 

про виробництво та продаж саджанців

 

та нарахування Роялті

 

 

 

Ліцензіат:

 

(зазначте повну назву Ліцензіата)

 

 

Адреса:

 

(адреса реєстрації та поштова адреса Ліцензіата)

 

 

Контактна особа:

 

(прізвище, ім’я та по-батькві контактної особи та її посада)

 

 

Контакти:

 

(контактний телефон та адреса електронної пошти)

 

 

Культура:

Чорниця (лохина) високоросла

Сорт:

 

ФІОЛЕНТ

 

 

(сільськогосподарська культура)

 

 

(назва Сорту)

Звітний період:

(у форматі ДД.ММ.РРРР – ДД.ММ.РРРР)

Дата подання Декларації:

(у форматі ДД.ММ.РРРР)

 

 

 

 

 

 

 

1

Наявність Саджанців у Ліцензіата, станом на початок Звітного Періоду, шт

 

 

2

 

 

 

Кількість Саджанців, вироблених (вирощених) Ліцензіатом протягом Звітного Періоду, шт

 

 

 

 

3           Кількість Саджанців, які були продані Ліцензіатом у Звітному Періоді, шт

 

4           Кількість Саджанців, які були передані Ліцензіатом у Звітному Періоді безоплатно, шт

 

5           Кількість Саджанців, які були використані Ліцензіатом для закладання власного насадження, шт

 

6

Кількість Саджанців, які були списані Ліцензіатом протягом Звітного Періоду, шт

 

 

7           Загальна кількість Ліцензійних Одиниць до декларування у Звітному Періоді (п. 3+4+5), шт.

 

8           Ставка Роялті, відповідно до п. 4.2. Договору, грн.

 

9           Сума Роялті до сплати (п. 7 х 8), грн

 

 

10 Кількість Саджанців у Ліцензіата, станом на останній день Звітного Періоду (п. 1+2-6-7) , шт

 

 

 

ГАРАНТУЄМО ДОСТОВІРНІСТЬ НАДАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ:

 

 

 

прізвище та ініціали уповноваженої особи                                                                                                підпис

 

 
28-05-2020, 10:44
Автор: brusv_adm
Просмотров: 573
Рейтинг:
  
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.